Published financial targets

Korekta Prognozy wyników na rok 2015
Opublikowana w raporcie bieżącym nr 10/16 z  dnia 04 lutego 2016
http://oex.pl/raporty/korekta-prognozy-wynikow-na-rok-2015

– łączne przychody grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniosą 343,8 mln zł, co stanowi wzrost o 9,1% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,

– łączny zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniesie 17,5 mln zł, co stanowi wzrost o 10,5% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,

– łączny zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2015 r. wyniesie 22,1 mln zł, co stanowi wzrost o 12,4% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.,

– łączny zysk netto grupy kapitałowej emitenta w 2015 r. wyniesie 11,05 mln zł, co stanowi wzrost o 5,2% w stosunku do prognozy opublikowanej w dniu 10 czerwca 2015 r.

Czynnikiem, który wpłynął na podwyższenie opublikowanej wcześniej prognozy jest zwiększenie, w stosunku do planowanych, przychodów ze sprzedaży, w tym w szczególności w IV kwartale 2015 r.

Prognoza Zarządu Tell S.A. na rok 2015
Opublikowana w raporcie bieżącym nr 21/15 dnia 10 czerwca 2015
http://oex.pl/raporty/prognoza-wynikow-na-rok-2015

– wzrost łącznych przychodów grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 27%, do kwoty 315,04 mln zł, jednocześnie emitent zakłada spadek o 10% przychodów w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej, z uwagi na oczekiwane niższe przychody ze sprzedaży telefonów abonamentowych, przy czym sprzedaż telefonów abonamentowych jest neutralna dla wyniku finansowego tego segmentu,

– wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 47%, do kwoty 15,83 mln zł, przy czym emitent zakłada, że zysk operacyjny w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej pozostanie na poziomie z roku 2014, zatem wzrost wyniku na tym poziomie wynikał będzie z konsolidacji wyników spółek Cursor S.A. i Divante Sp. z o.o.,

– wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do roku 2014 o 56%, do kwoty 19,66 mln zł, przy czym prognozowany przyrost EBITDA jest większy niż przyrost zysku operacyjnego, z uwagi na proporcjonalnie wyższą amortyzację wykazywaną przez segmenty Wsparcia Sprzedaży i E-biznesu,

– wzrost łącznego zysku netto grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 74%, do kwoty 10,50 mln zł

– wzrost na tym poziomie wynika z ww. opisanych wzrostów na poziomie operacyjnym oraz braku zdarzeń jednorazowych, jakim był w 2014 r. odpis z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Toys4Boys Sp. z o.o.

Powyższa prognoza została sporządzona w oparciu o następujące założenia:
Przychody i koszty w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej oszacowano na podstawie: własnych prognoz dotyczących wolumenów aktywacji,
wielkości sieci sprzedaży
obowiązujących w dniu publikacji prognozy systemów prowizyjnych w poszczególnych spółkach grupy kapitałowej emitenta.

Przychody i koszty w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu oszacowano na podstawie: zawartych kontraktów
potencjalnych kontraktów, które zdaniem emitenta mają wysokie prawdopodobieństwo realizacji
planów dotyczących rozbudowy infrastruktury oraz rozwoju możliwości świadczenia usług w przyszłości
realizowanych i planowanych działań w zakresie optymalizacji kosztów
Emitent będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników dokonując bieżącej analizy wolumenów aktywacji, wielkości sieci sprzedaży i systemów prowizyjnych (w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej) oraz zawartych kontraktów i stopnia realizacji planów w zakresie rozbudowy infrastruktury, rozwoju możliwości świadczenia usług oraz optymalizacji kosztów (w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu).

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prognozy kwartalnie, chyba, że wcześniej nastąpią istotne zmiany czynników, w oparciu o które sporządzono prognozę, w tym w szczególności w zakresie systemów prowizyjnych lub znaczących kontraktów. Kryterium dokonywanej oceny będzie stanowił poziom realizacji prognozowanych wyników.

Stopień realizacji prognozy po trzech kwartałach 2015

Wartości
skonsolidowane
Prognoza na rok 2015
2015 w mln zł
Wartości skonsolidowane
po 2H2015w mln zł
Stopień realizacji
prognozy
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
315,04
315,04
247
247
78%
78%
Zysk z działalności
operacyjnej
Zysk z działalności
operacyjnej
15,83
15,83
11,17
11,17
70,56%
70,56%
Zysk EBITDA
Zysk EBITDA
19,66
19,66
14,13
14,13
78%
78%
Zysk netto
Zysk netto
10,5
10,5
6,52
6,52
62,09%
62,09%

Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
za 3Q2015 w stosunku do wyników prognozowanych.
W świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym oraz danych dostępnych na dzień publikacji raportu, Zarząd Emitenta podtrzymuje w całości opublikowaną prognozę.

Stopień realizacji prognozy po pierwszym półroczu 2015.

Wartości
skonsolidowane
Prognoza na rok
2015 w mln zł
Wartości skonsolidowane
po 2H2015 w mln zł
Stopień realizacji
prognozy
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
315,04
315,04
155,64
155,64
49,4%
49,4%
Zysk z działalności
operacyjnej
Zysk z działalności
operacyjnej
15,83
15,83
6,05
6,05
37,90%
37,90%
Zysk EBITDA
Zysk EBITDA
19,66
19,66
7,85
7,85
40,18%
40,18%
Zysk netto
Zysk netto
10,50
10,50
3,6
3,6
34,28%
34,28%

Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych.

W świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym oraz danych dostępnych na dzień publikacji raportu, Zarząd Emitenta podtrzymuje w całości opublikowaną prognozę.