Wsparcie sprzedaży

Segment Wsparcia Sprzedaży oferuje działania, mające na celu wzrost sprzedaży produktów i usług naszych klientów. W segmencie Wsparcia sprzedaży działania realizowane są przez spółki Cursor S.A. i Mer Service sp. z o. o. Podstawowe usługi oferowane klientom w ramach tego segmentu to:

  • outsourcing przedstawicieli handlowych,
  • merchandising,
  • badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji,
  • usługi promocji produktów,
  • usługi w zakresie procesowania zakupów materiałów marketingowych oraz opakowań

Outsourcing
przedstawicieli
handlowych

Outsourcing przedstawicieli handlowych prowadzony jest w wariantach usługi dedykowanej (praca jednego zespołu dla jednego klienta) oraz modelu współdzielonym (praca jednego zespołu dla wielu niekonkurencyjnych wg siebie klientów). Usługa outsourcingu przedstawicieli handlowych jest kierowana do całego rynku (handel nowoczesny, tradycyjny, specjalistyczny). Działalność prowadzona jest w oparciu o pełną informatyzację procesów oraz standardy ISO 9001:2008.

Działalność
merchandinsingowa

Działalność merchandinsingowa polega na obsłudze ekspozycji towarów w sieciach handlowych przez stacjonarne zespoły, a także mobilnej (dojazdowej) obsłudze punktów sprzedaży detalicznej. Realizowana jest z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, w standardach zgodnych z ISO 9001:2008

Badania ekspozycji i dostępności
towarów oraz standardów komunikacji

Badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji z konsumentem są uzupełnieniem oferty merchandisingowej, realizowane są poprzez
audyty prowadzone w sieciach oraz punktach sprzedaży detalicznej. Ich celem jest pozyskanie informacji z rynku, weryfikacja ustaleń pomiędzy punktem sprzedaży a producentem, ale również kontrola efektywności struktur handlowych
klienta, budowa i aktualizacje baz danych. Proces pozyskania danych odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych gwarantujących jakość
i wiarygodność zebranego materiału. Oferta obejmuje również analizę i zaawansowaną prezentację danych.

Usługi
promocji
produktów

Usługi promocji produktów to działania związane z bezpośrednim kontaktem z konsumentem. Obejmują one projekty związane z oferowaniem klientom wyspecjalizowanych zespołów personelu określanych jako „doradcy klienta”, którzy w punktach sprzedaży handlu nowoczesnego lub tradycyjnego oraz wyspecjalizowanych sieciach handlowych w bezpośrednim kontakcie z konsumentem stymulują sprzedaż poprzez udzielanie dodatkowych informacji o produkcie, oferowanie możliwości jego wypróbowania czy też realizują indywidualne zamówienia konsumentów. Działania te są wzmacniane przez organizację programów konsumenckich typu loterie lub konkursy.

Usługi w zakresie
procesowania zakupów

Usługi w zakresie procesowania zakupów materiałów marketingowych oraz opakowań polega na analizie rynku w obszarze zlecenia klienta, rekomendacji w zakresie określenia kryteriów wyboru przy zakupie produktów, optymalizacji kosztów zakupu oraz obsługi administracyjnej procesu. W przypadkach zamawiania materiałów marketingowych czy materiałów wsparcia sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym na rynku azjatyckim, usługi obejmują analizę potencjału dostawcy, weryfikację jakości surowców (spełnienie norm, atesty standardów jakościowych produktów min. SGA,STR,PCBC,PSBI), nadzór na wykonaniem prototypów oraz zabezpieczenie powtarzalności partii produktów.