Wsparcie sprzedaży

Operacje w ramach tego segmentu realizują Spółki OEX Cursor S.A., Merservice Sp. z o.o. oraz Pro People Sp. z o.o. Usługi świadczone przez spółki w ramach prowadzonej działalności wspierają sprzedaż produktów i usług klientów oraz wpływają na poprawę dystrybucji numerycznej. Usługi obejmują również działania mające na celu budowanie i wzrost lojalności konsumentów względem promowanych marek. Usługi realizowane są głównie w modelu outsourcingowym, który polega na przejęciu od klientów procesów wsparcia sprzedaży w całości lub w części. Współpraca obejmuje projektowanie procesów, przygotowanie procedur i instrukcji działania, dostosowanie systemów IT do wymagań projektów lub działania kreatywno‐strategiczne, prowadzone pod należącą do OEX Cursor SA marką EatMe. Realizacja usług zawiera też zapewnienie zasobów ludzkich (zespołów handlowców lub doradców sprzedaży), a także zapewnienie narzędzi pracy (flota samochodowa i systemy informatyczne). Współpraca może obejmować zarządzanie zespołem, jak również całymi procesami oraz budżetami
sprzedażowo‐marketingowymi klienta i wiązać wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę z realizacją odpowiedniego poziomu założonych KPI.
Działania w terenie realizowane są w modelach dedykowanym (zespół pracuje tylko na rzecz zleceniodawcy) oraz współdzielonym (zespół realizuje zlecenia dla kilku do kilkunastu klientów
równocześnie).
Podstawowe usługi oferowane klientom w ramach tego segmentu to:

  • outsourcing przedstawicieli handlowych
  • merchandising
  • badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji
  • usługi promocji produktów
  • budowa strategii kreacji marki
  • usługi zarządzania zasobami ludzkimi

Outsourcing
przedstawicieli
handlowych

polega na zapewnieniu terenowego zespołu przedstawicieli handlowych, wyposażeniu we wszystkie narzędzia pracy oraz nadzór na jego prawidłowym funkcjonowaniem. Zadaniem zespołu jest w zależności od realizowanego projektu pozyskanie nowych lub obsługa dotychczasowych odbiorców towarów i usług klienta. Usługa outsourcingu przedstawicieli handlowych jest kierowana do całego rynku (handel nowoczesny, tradycyjny, specjalistyczny). Działalność prowadzona jest w oparciu o standardy ISO 9001:2008.

Działalność
merchandinsingowa

Działalność merchandinsingowa polega na obsłudze ekspozycji towarów w sieciach handlowych przez stacjonarne zespoły, a także mobilnej (dojazdowej) obsłudze punktów sprzedaży detalicznej. Realizowana jest z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, w standardach zgodnych z ISO 9001:2008

Badania ekspozycji i dostępności
towarów oraz standardów komunikacji

Badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji z konsumentem są uzupełnieniem oferty merchandisingowej, realizowane są poprzez
audyty prowadzone w sieciach oraz punktach sprzedaży detalicznej. Ich celem jest pozyskanie informacji z rynku, weryfikacja ustaleń pomiędzy punktem sprzedaży a producentem, ale również kontrola efektywności struktur handlowych
klienta, budowa i aktualizacje baz danych. Proces pozyskania danych odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych gwarantujących jakość
i wiarygodność zebranego materiału. Oferta obejmuje również analizę i zaawansowaną prezentację danych.

Usługi
promocji
produktów

Usługi promocji produktów to działania związane z bezpośrednim kontaktem z konsumentem. Obejmują one projekty związane z oferowaniem producentom wyspecjalizowanych zespołów personelu określanych jako „doradcy klienta”. Doradcy ci, w punktach sprzedaży handlu nowoczesnego lub tradycyjnego oraz wyspecjalizowanych sieciach handlowych stymulują sprzedaż poprzez udzielanie dodatkowych informacji o produkcie, oferowanie możliwości jego wypróbowania, czy też realizują indywidualne zamówienia konsumentów. Działania te są wzmacniane przez organizację programów konsumenckich typu loterie lub konkursy.