Wsparcie sprzedaży

Segment Wsparcia sprzedaży oferuje działania, mające na celu wzrost sprzedaży produktów i usług naszych klientów. W segmencie Wsparcia sprzedaży działania realizowane są przez spółki OEX Cursor S.A. i Mer Service Sp. z o. o. W segmencie Wsparcia sprzedaży działa również spółka Pro People Sp. z o. o. Podstawowe usługi oferowane klientom w ramach tego segmentu to:

  • outsourcing przedstawicieli handlowych,
  • merchandising,
  • badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji,
  • usługi promocji produktów,

Outsourcing
przedstawicieli
handlowych

Outsourcing przedstawicieli handlowych prowadzony jest w wariantach usługi dedykowanej (praca jednego zespołu dla jednego klienta) oraz modelu współdzielonym (praca jednego zespołu dla wielu klientów). Usługa outsourcingu przedstawicieli handlowych jest kierowana do całego rynku (handel nowoczesny, tradycyjny, specjalistyczny). Działalność prowadzona jest w oparciu o standardy ISO 9001:2008.

Działalność
merchandinsingowa

Działalność merchandinsingowa polega na obsłudze ekspozycji towarów w sieciach handlowych przez stacjonarne zespoły, a także mobilnej (dojazdowej) obsłudze punktów sprzedaży detalicznej. Realizowana jest z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, w standardach zgodnych z ISO 9001:2008

Badania ekspozycji i dostępności
towarów oraz standardów komunikacji

Badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji z konsumentem są uzupełnieniem oferty merchandisingowej, realizowane są poprzez
audyty prowadzone w sieciach oraz punktach sprzedaży detalicznej. Ich celem jest pozyskanie informacji z rynku, weryfikacja ustaleń pomiędzy punktem sprzedaży a producentem, ale również kontrola efektywności struktur handlowych
klienta, budowa i aktualizacje baz danych. Proces pozyskania danych odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych gwarantujących jakość
i wiarygodność zebranego materiału. Oferta obejmuje również analizę i zaawansowaną prezentację danych.

Usługi
promocji
produktów

Usługi promocji produktów to działania związane z bezpośrednim kontaktem z konsumentem. Obejmują one projekty związane z oferowaniem producentom wyspecjalizowanych zespołów personelu określanych jako „doradcy klienta”. Doradcy ci, w punktach sprzedaży handlu nowoczesnego lub tradycyjnego oraz wyspecjalizowanych sieciach handlowych stymulują sprzedaż poprzez udzielanie dodatkowych informacji o produkcie, oferowanie możliwości jego wypróbowania, czy też realizują indywidualne zamówienia konsumentów. Działania te są wzmacniane przez organizację programów konsumenckich typu loterie lub konkursy.