Wsparcie sprzedaży

Operacje w ramach tego segmentu realizują Spółki OEX Cursor S.A., Merservice Sp. z o.o.
oraz Pro People Sp. z o.o. Usługi świadczone przez spółki w ramach prowadzonej działalności wspierają sprzedaż produktów i usług klientów oraz wpływają na poprawę dystrybucji numerycznej. Usługi obejmują również działania mające na celu budowanie i wzrost lojalności konsumentów względem promowanych marek. Usługi realizowane są głównie w modelu outsourcingowym, który polega na przejęciu od klientów procesów wsparcia sprzedaży w całości lub w części. Współpraca obejmuje projektowanie procesów, przygotowanie procedur i instrukcji działania, dostosowanie systemów IT do wymagań projektów lub działania kreatywno‐strategiczne, prowadzone pod należącą do OEX Cursor SA marką EatMe. Realizacja usług zawiera też zapewnienie zasobów ludzkich (zespołów handlowców lub doradców sprzedaży), a także zapewnienie narzędzi pracy (flota samochodowa i systemy informatyczne).
Współpraca może obejmować zarządzanie zespołem, jak również całymi procesami oraz budżetami
sprzedażowo‐marketingowymi klienta i wiązać wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę z
realizacją odpowiedniego poziomu założonych KPI.
Działania w terenie realizowane są w modelach dedykowanym (zespół pracuje tylko na rzecz
zleceniodawcy) oraz współdzielonym (zespół realizuje zlecenia dla kilku do kilkunastu klientów
równocześnie).

Podstawowe usługi oferowane klientom w ramach tego segmentu to:

  • outsourcing przedstawicieli handlowych
  • merchandising
  • badania ekspozycji i dostępności towarów oraz standardów komunikacji
  • usługi promocji produktów
  • budowa strategii kreacji marki
  • usługi zarządzania zasobami ludzkimi

Outsourcing
przedstawicieli
handlowych

Polega na zapewnieniu terenowego zespołu przedstawicieli handlowych, wyposażeniu we wszystkie narzędzia pracy oraz nadzór na jego prawidłowym funkcjonowaniem. Zadaniem zespołu jest w zależności od realizowanego projektu pozyskanie nowych lub obsługa dotychczasowych odbiorców towarów i usług klienta. Usługa outsourcingu przedstawicieli handlowych jest kierowana do całego rynku (handel nowoczesny, tradycyjny, specjalistyczny). Działalność prowadzona jest w oparciu o standardy ISO 9001:2008.

Merchandinsing

Polega na obsłudze ekspozycji towarów w sieciach handlowych przez stacjonarne zespoły, a także obsłudze punktów sprzedaży detalicznej przez zespoły mobilne (wyposażone w środki transportu). Usługa realizowana jest z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Praca odbywa się w standardach zgodnych z ISO 9001:2008.

Badania ekspozycji i dostępności
towarów oraz standardów komunikacji z konsumentem

Są uzupełnieniem oferty merchandisingowej. Badania realizowane są w formie audytów prowadzonych w sieciach sprzedaży oraz punktach sprzedaży detalicznej. Ich celem jest pozyskanie informacji z rynku, weryfikacja realizacji ustaleń pomiędzy punktem sprzedaży a producentem oraz kontrola efektywności struktur handlowych klienta. Elementem uzupełniającym proces jest budowa i aktualizacje baz danych. Proces pozyskania danych odbywa się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych gwarantujących
jakość i wiarygodność zebranego materiału. Oferta obejmuje również analizy i prezentacje danych.

Usługi
promocji
produktów

Działania związane z bezpośrednim kontaktem z konsumentem.
Obejmują one projekty związane z oferowaniem producentom zespołów określanych jako „doradcy klienta”, którzy w punktach sprzedaży handlu nowoczesnego lub tradycyjnego oraz sieciach handlowych stymulują sprzedaż poprzez udzielanie dodatkowych informacji o produkcie, oferowanie możliwości jego wypróbowania, czy też realizują indywidualne zamówienia konsumentów. Działania te są wzmacniane przez organizowanie programów konsumenckich typu loterie lub konkursy.

Usługi HR

W ramach tego segmentu świadczone są również usługi zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacyjne oraz leasing pracowniczy, które są przedmiotem działalności Spółki Pro People Sp. z o.o.