• Przychody wyniosły 399,75 mln zł i wzrosły o 16,2 % w stosunku do osiągniętych w roku 2015
  • Zysk operacyjny wyniósł 20,96 mln zł i był o 18,2% wyższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim
  • Zysk EBITDA wyniósł 26,34 mln zł i był o 20,0% wyższy od wypracowanego
    w roku poprzednim
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 11,84 mln zł i wzrósł o 5,9% w porównaniu do osiągniętego w 2015 roku.

więcej »

14 marca 2017 r. Rada Nadzorcza OEX S.A. powołała Tomasza Kwietnia do zarządu spółki, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu.

 

Tomasz Kwiecień będzie odpowiedzialny za implementację strategii rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy OEX oraz za strategiczne transakcje kapitałowe i finansowe.

więcej »

19 stycznia 2017 roku OEX S.A. nabył 100% akcji spółki ArchiDoc S.A. za kwotę 17,9 mln zł. Grupa OEX poszerzyła działalność o nowy segment operacyjny, w którym będą działać spółki ArchiDoc S.A. i przejęta wcześniej w styczniu 2017r. Voice Contact Center sp. z o. o.

Transakcja została sfinansowana środkami z niepublicznej emisji obligacji, rozliczonej 18 stycznia 2017r., z której spółka pozyskała 20 mln zł.

więcej »

9  stycznia 2017 r. OEX S.A. sfinalizowała transakcję nabycia 100 % udziałów spółki Voice Contact Center.

więcej »

Kontakt dla mediów

Małgorzata Fischer

e-mail: malgorzata.fischer@oex.pl
tel. 663 500 200