Po trzecim kwartale 2016 Grupa OEX odnotowała wzrost na każdym poziomie wyniku. Przychody w ujęciu narastającym wyniosły blisko 275 mln zł, natomiast  zysk EBITDA po trzech kwartałach blisko 18 mln zł.

więcej »

28 lipca 2016 roku OEX S.A. podpisała umowę przedwstępną w sprawie zakupu 100% udziałów Mer Service sp. z o. o. za kwotę 4,5 mln zł. Warunkiem transakcji jest pozytywny rezultat badania due diligence, którego zakończenie planowane jest w sierpniu br. Dzięki tej transakcji Grupa OEX, oferująca nowoczesne usługi dla biznesu, stanie się wiodącym podmiotem na rynku wsparcia sprzedaży w Polsce. Grupa będzie zarządzać największą strukturą pracowników terenowych wykorzystywaną do realizacji kompleksowych usług wspierających sprzedaż zarówno w obszarze klientów biznesowych, jak i kierowanych bezpośrednio do konsumentów.

więcej »

10 maja 2016 r. akcjonariusze OEX S.A. zadecydowali o przeznaczeniu blisko 5,2 mln zł, czyli 72,5 %  wypracowanego w 2015 roku zysku na wypłatę dywidendy. ZWZA ustaliło 10 sierpnia 2016 jako dzień dywidendy, zaś dzień wypłaty dywidendy to 1 września 2016r. Liczba akcji objętych dywidendą to 6.888.539.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Jerzego Motz, który wcześniej przewodniczył Radzie Nadzorczej spółki na stanowisko prezesa Zarządu OEX S.A. Dotychczasowy prezes, Rafał Stempniewicz, pozostanie w składzie jej Zarządu i jednocześnie jako prezes  Zarządu spółki zależnej Tell sp. z o. o. będzie odpowiedzialny za segment Zarządzania sieciami sprzedaży punktów detalicznych. ZWZA zdecydowało również o przeniesieniu siedziby OEX S.A. do Warszawy.

 

więcej »

21 marca OEX S.A. przedstawił raport za 2015 rok. Grupa osiągnęła w ubiegłym roku bardzo dobre, najwyższe w swojej historii wyniki, w tym:
• przychody w wys. 344,17 mln zł, co stanowiło wzrost o 38 % w stosunku do przychodów osiągniętych w roku 2014;
• zysk operacyjny w wys. 17,72 mln zł, który był o 64% wyższy od wyniku osiągniętego w roku poprzednim;
• zysk EBITDA w wys. 21,96 mln zł wyższy o 74% od wypracowanego w roku poprzednim;
• zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wys. 11,19 mln zł, który wzrósł o 86% w porównaniu do zysku osiągniętego w 2014 roku.

więcej »

Informacja prasowa

więcej »

Kontakt dla mediów

Małgorzata Fischer

e-mail: malgorzata.fischer@oex.pl
tel. 663 500 200