Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zmiana treści prospektu – ustalenie ceny emisyjnej

Raport bieżący nr: 22/2005 Data: 1.10.2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. informuje, iż cena emisyjna akcji serii B wynosi 46,50 zł.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące części Prospektu emisyjnego Tell S.A., które zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu

Powrót