Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Informacja o spłacie zadłużenia – istotna zmiana umowy kredytowej

Raport bieżący nr: 2/2018 Data: 10.01.2018

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 stycznia 2018 r., powziął informację o dokonaniu całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu
w rachunku bieżącym udzielonego odpowiednio Emitentowi oraz Tell sp. z o.o., PTI sp. z o.o
i Europhone sp. z o.o. – spółkom zależnym Emitenta w ramach umowy kredytowej zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. jako kredytodawcą a Emitentem oraz ww. spółkami zależnymi Emitenta. O wejściu w życie ww. umowy kredytowej Emitent informował 12 sierpnia 2016 r. poprzez raport bieżący nr 39/2016.
Spłata ww. zadłużenia została dokonana ze środków udostępnionych na podstawie nowej umowy kredytowej, zawartej przez Emitenta oraz wszystkie spółki zależne Emitenta z ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A., o czym Emitent informował poprzez raport bieżący nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
Podpisano:
Robert Krasowski – Członek Zarządu
Tomasz Kwiecień – Członek Zarządu

Powrót