Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Informacja o udostępnieniu kredytu terminowego na wykup obligacji serii A Emitenta w ramach finansowania udzielonego Grupie OEX

Raport bieżący nr: 3/2018 Data: 16.01.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 dotyczącego umowy kredytowej zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. (dalej: „Umowa Kredytowa”) pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi Emitenta a ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. (dalej łącznie: „Kredytodawcy”), informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2018 r., powziął informację o dokonaniu wypłaty przez Kredytodawców środków pieniężnych w postaci kredytu terminowego w kwocie 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych)
z przeznaczeniem na przedterminowy wykup wszystkich obligacji serii A Emitenta, w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających wskazanych w Umowie Kredytowej.
Podstawowe informacje dotyczące warunków udzielenia ww. kredytu Emitent przedstawił w raporcie bieżącym nr 40/2017.
Informacja o przedterminowym wykupie i umorzeniu wszystkich obligacji serii A Emitenta zostanie przekazana przez Spółkę odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po wystąpieniu wskazanego zdarzenia.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót