Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Korekta Raportu bieżącego nr 19/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r.

Raport bieżący nr: 19/2018/K Data: 22.06.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty Raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 16 maja 2018 roku. Korekcie podlega załącznik zawierający wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawidłowa treść załącznika (po korekcie) została dołączona do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Robert Krasowski – Członek Zarządu
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Powrót