Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Ostateczne rozliczenie transakcji nabycia ArchiDoc S.A.

Raport bieżący nr: 16/2018 Data: 24.04.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 21 września 2016 r. i raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. dotyczących odpowiednio zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży akcji ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „ArchiDoc”) oraz zawarcia aneksu do przedmiotowej umowy przedwstępnej, a także w związku z raportem bieżącym nr 4/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. dotyczącym zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% akcji ArchiDoc przez Teronita Holdings Limited z siedzibą w Larnace na rzecz Spółki (dalej „umowa przyrzeczona”), niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2018 r. został podpisany aneks do umowy przyrzeczonej, potwierdzający łączną wartość dopłat do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez ArchiDoc w latach 2016 i 2017, wynoszącą 28.081.335,20 PLN (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 20/100). Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100% akcji ArchiDoc przez Spółkę, z uwzględnieniem dopłat, o których mowa powyżej, wynosi 45.942.335,20 PLN (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 20/100). Źródłem finansowania w/w dopłat do ceny będzie kredyt terminowy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Zarząd spodziewa się, że uruchomienie środków z tego kredytu i zapłata dopłat na rzecz sprzedającego nastąpi do dnia 15 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

24-04-2018

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu

Powrót