Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Podjęcie uchwał w sprawie podziału spółki zależnej emitenta

Raport bieżący nr: 29/2017 Data: 13.07.2017

Zarząd OEX S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 30 maja br.,  informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lipca 2017 r., organy stanowiące dwóch spółek zależnych  Emitenta, tj. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cursor S.A. („Cursor” lub „Spółka Dzielona”) oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników E-Logistics sp. z o.o. („E-Logistics” lub „Spółka Przejmująca”), podjęły odpowiednio uchwały w sprawie podziału spółki Cursor. Podział Cursor, obejmujący  przeniesienie wybranych składników majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w planie podziału Spółki Dzielonej. Wskazany plan podziału został uzgodniony i podpisany przez Cursor oraz E-Logisitcs w dniu 30 maja br., o czym Emitent informował ww. raportem bieżącym nr 21/2017.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Podpisano:

Jerzy Motz  – Prezes Zarządu

Powrót