Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 41/2018 Data: 10.09.2018

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2018 r. Spółka otrzymała od SILQUERN S.a r.l. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Piotrem Cholewą, powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Artur Wojtaszek – Członek Zarządu

Powrót