Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji

Raport bieżący nr: 26/2017 Data: 23.06.2017

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku
z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016, w dniu 22 czerwca 2017 r. powołało do składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji następujące osoby:

 • Pana Piotra Beaupré,
 • Pana Tomasza Słowińskiego,
 • Pana Piotra Cholewę,
 • Pana Michała Szramowskiego,
 • Pana Tomasza Mazurczaka.

Nowo powołana Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. podjęła uchwałę
o wyborze Pana Piotra Beaupré na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uchwałę o wyborze Pana Tomasza Słowińskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji:

Pan Piotr Beaupré – posiada ponad 25 lat doświadczenia biznesowego w wielu dziedzinach, między innymi w usługach dla biznesu, głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz energetyki
i nieruchomości rolnych. Od 1993 r. Pan Piotr Beaupré działa aktywnie jako inwestor w nowych obszarach gospodarki. Jest Partnerem zarządzającym w Neo Investments, odpowiedzialnym za rozwój i działalność spółek związanych z przemysłem rolniczym oraz energetyką.

Doświadczenia zawodowe:

 • W 1989 r. był współzałożycielem pierwszej polskiej Agencji Reklamowej – „ Galicja”
  w Krakowie, działającej w obszarach marketingu oraz komunikacji reklamowej. W 2001 r. AR Galicja połączyła się z Euro RSCG.
 • W 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland.
 • Od 1999 r. pełni funkcję członka zarządu EBS S.A. którą, powołał wraz ze szwajcarskimi wspólnikami. EBS S.A. zarządza obecnie siecią blisko 200 najnowocześniejszych pralni ekologicznych „5 a SEC„ w wielkich sieciach i centrach handlowych.
 • W 2001 r. uczestniczył w połączeniu dwóch lokalnych agencji reklamowych: Marketing House i Dialog z Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw).
 • W 2002 r. wraz z dwoma wspólnikami stworzył spółkę Real Management S.A, która stała się ramieniem deweloperskim w Neo Investments.
 • W 2005 r. założył spółkę EcoWind, która w krótkim czasie stała się największym deweloperem farm wiatrowych (1150 MW), co potwierdziła przeprowadzona w 2011 r. transakcja sprzedaży większościowych udziałów tej spółki do największego w Europie Wschodniej koncernu energetycznego tj. CEZ AS.
 • Od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu Funduszu Areał S.A., który jest jednym z pierwszych polskich podmiotów konsolidujących grunty rolne.
 • W 2012 r. współuczestniczył w założeniu spółki Nanovo Media sp. z o. o., która jest integratorem nowych technologii w offline.
 • W 2014 r. wraz z dwoma wspólnikami powołał spółkę Neo Energy sp. z o. o., która po 2 latach działalności stała się liderem produkcji energetycznej i cieplnej na składowiskach śmieci, operując na 10 takich obiektach w całej Polsce.
 • W 2015 r. powołał pierwszy w Polsce Dom Aukcyjny Samochodów Klasycznych ARDOR, który ma na swoim koncie przeprowadzone z sukcesem aukcje ok. 60 cennych samochodów.

Pan Tomasz Słowiński – posiada wyższe wykształcenie, ukończył Szkołę Główną Handlową
w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego (1987 – 1993).

Pan Tomasz Słowiński ma 25 lat doświadczenia w biznesie, w tym w bankowości inwestycyjnej
i finansach oraz na stanowiskach zarządczych i operacyjnych w różnych obszarach biznesowych oraz ponad 16 lat doświadczenia jako menadżer i przedsiębiorca w obszarze outsourcingu procesów biznesowych i usług dla biznesu.

W latach 1992-2000 pracował w banku inwestycyjnym należącym do czołowej światowej instytucji finansowej, brytyjskiego HSBC, gdzie specjalizował się w transakcjach na rynku kapitałowym
w Warszawie i Londynie oraz zajmował się M&A i prywatyzacjami.

W latach 2001-2006 współtworzył i zarządzał podmiotami działającymi na rynku outsourcingu procesów biznesowych, pełniąc m.in. funkcje prezesa Zarządu PayrollCenter, czołowej polskiej firmy zajmującej się outsourcingiem płacowo-kadrowym, a także managing director w CVO Group.

Od 2006 r.  związany z Funduszem Neo Investments, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, transakcje kapitałowe, nowe inwestycje, sprawy finansowe, tworzenie międzynarodowych struktur zarządczych oraz obszar compliance.

Pan Piotr Cholewa – posiada wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pan Piotr Cholewa w ostatnich latach pełnił funkcję w organach następujących Spółek kapitałowych:

 • od 2007 r. w Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie do dnia 18.09.2008 r. Prezes Zarządu Stark Development S.A., od dnia 18.09.2008 r. do dnia 16.12.2013 r. jako Członek Rady Nadzorczej Stark Development S.A. w Chorzowie, w tym jako jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący,
 • od 2010 r. w ArchiDoc S.A. z siedzibą w Katowicach jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2010 r. w Call One S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od 2011 r. w Galposter sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do 2015 r.
 • od 2011 r. w Voice Contact Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do 2017 r.
 • od 2011 r. w CURSOR SA z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do 2015
 • od 2011 r. w GAD S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, do nadal
 • od dnia 16.12.2014 r. w FON S.A. jako Członek Rady Nadzorczej, do 2017 r.

 

Pan Michał Szramowski – jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Bankowości
i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od połowy lat dziewięćdziesiątych aktywnie zaangażowany w projekty inwestycyjne i deweloperskie na polu komercjalizacji, marketingu oraz finansów.

W ciągu swojej kariery zawodowej, w latach 1999–2008, pełnił wysokie funkcje menedżerskie
w międzynarodowych firmach obecnych w Polsce m.in.: niemieckim koncernie „Metro AG” oraz holenderskiej grupie kapitałowej „European Construction Consortium (ECC)”.

Pan Michał Szramowski obecnie jest właścicielem i Prezesem Zarządu, kancelarii inwestycyjnej „MS Investments”, która na zasadach private equity inwestuje bezpośrednio w udziały spółek, zarówno na polskim rynku kapitałowym, a także poza nim. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i Partnerem zarządzającym w grupie kapitałowej „Universal Properties”, która od ponad 16 lat jest aktywna na rynku nieruchomości komercyjnych w całej Polsce. Łączna wartość aktywów całej grupy kapitałowej, wraz
z projektami zrealizowanymi wspólnie z inwestorami zewnętrznymi, to ponad 200 mln zł.

Pan Michał Szramowski jest od 2008 r. członkiem „Polskiej Rady Biznesu” – elitarnej organizacji skupiającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw. Ponadto od 2015 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej, organu kontrolującego finanse Stowarzyszenia.

Pan Tomasz Mazurczak – jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 18 oraz maklera papierów wartościowych nr 263.

W latach 1994 – 2006 był związany z Grupą mBanku jako kolejno: doradca prezesa w Departamencie Restrukturyzacji i Prywatyzacji, zarządzający portfelami klientów w Domu Maklerskim mBanku, dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz oraz członek zarządu Domu Maklerskiego mBanku.

W latach 2007 – 2013 pracował w Skarbiec TFI oraz Trigon Dom Maklerski w obszarze analiz rynkowych. Od 2015 r. pozostaje partnerem w Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ.

Był członkiem rad nadzorczych spółek GTC SA, Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Sanok Rubber oraz Kredyt Inkaso SA.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie wykonują oni działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót