Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powołanie Tomasza Kwietnia na członka Rady Nadzorczej OEX S.A.

Raport bieżący nr: 11/2018 Data: 5.03.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2018 r. w skład Rady Nadzorczej powołany został, z dniem 5 marca 2018 r., pan Tomasz Kwiecień, któremu powierzono funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Poniżej przedstawiono życiorys zawodowy pana Tomasza Kwietnia.
Pan Tomasz Kwiecień (ur. 1977) jest absolwentem krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Pan Tomasz Kwiecień dysponuje szerokim doświadczeniem z zakresu przygotowywania i implementacji strategii biznesowych, przeprowadzania inwestycji kapitałowych, nadzoru właścicielskiego oraz pozyskiwania finansowania. Na początku swojej kariery był związany z firmami Arthur Andersen oraz Ernst & Young, gdzie pracował w działach audytu oraz corporate finance. W latach 2004–2014, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w warszawskim biurze Mezzanine Management, firmie doradzającej grupie funduszy Accession Mezzanine Capital inwestujących w Polsce i Europie Środkowej. W Polsce był odpowiedzialny m.in. za udane inwestycje w Solaris Bus & Coach, LuxMed, czy Masterlease. Poza Polską przeprowadził inwestycje m.in. w firmy Jet Finance w Bułgarii, czy Norican w Danii. W trakcie kariery w Mezzanine Management zasiadał lub uczestniczył w pracach rad nadzorczych spółek Zaberd, Lux Med, Solaris Bus & Coach, iSource, Masterlease, Norican, czy Dominum. Od początku 2015 do końca 2016 roku pełnił funkcję prezesa zarządu AASA Polska S.A., firmy pożyczkowej.
Od marca 2017 roku do końca stycznia 2018 roku był członkiem Zarządu OEX S.A. odpowiedzialnym za strategię i rozwój biznesu. Od lutego 2018 roku pełni obowiązki prezesa zarządu Vippo Sp. z o. o., firmy oferującej ratalne pożyczki gotówkowe.
Zgodnie z oświadczeniem pana Tomasza Kwietnia nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót