Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powołanie Tomasza Słowińskiego na członka Zarządu OEX S.A.

Raport bieżący nr: 12/2018 Data: 5.03.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 marca 2018 r. w skład Zarządu Spółki powołany został, z dniem 6 marca 2018 r., pan Tomasz Słowiński, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.
Poniżej przedstawiono życiorys zawodowy pana Tomasza Słowińskiego.
Pan Tomasz Słowiński posiada wykształcenie wyższe (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego).
Wybrane doświadczenia zawodowe:
Ponad 25 lat doświadczenia w biznesie, w tym w bankowości inwestycyjnej i finansach oraz na stanowiskach zarządczych i operacyjnych w różnych obszarach biznesowych.
Ponad 17 lat doświadczenia jako menadżer i przedsiębiorca w obszarze outsourcingu procesów biznesowych i usług dla biznesu.
W latach 1992-2000 pracował w banku inwestycyjnym należącym do czołowej światowej instytucji finansowej, brytyjskiego HSBC, gdzie specjalizował się w transakcjach na rynku kapitałowym w Warszawie i Londynie oraz zajmował się M&A i prywatyzacjami.
W latach 2001-2006 współtworzył i zarządzał podmiotami działającymi na rynku outsourcingu procesów biznesowych, pełniąc m.in. funkcje prezesa Zarządu PayrollCenter, czołowej polskiej firmy zajmującej się outsourcingiem płacowo-kadrowym, a także managing director w CVO Group.
Od 2006 r. związany z Neo Investments, gdzie odpowiadał m.in. za sprawy finansowe, tworzenie międzynarodowych struktur zarządczych i podatkowych, nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, transakcje kapitałowe oraz nowe inwestycje.
Od 2011 r. wiceprezes Zarządu spółki GAD S.A. odpowiedzialny m.in. za całość spraw finansowych, inwestycyjnych i nowe akwizycje.
Od 2014 r. do 5 marca 2018 r. członek Rady Nadzorczej OEX S.A., w której sprawował funkcję Sekretarza Rady, a także członka Komitetu Audytu.

Zgodnie z oświadczeniem pana Tomasza Słowińskiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót