Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Przydział akcji serii D przez Zarząd OEX

Raport bieżący nr: 23/2018 Data: 6.06.2018

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Zarząd OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r., na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz zmiany Statutu („Uchwała Emisyjna”), Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale łącznie 1 101 445 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz wartości emisyjnej 17 zł (siedemnaście złotych) każda i łącznej wartości emisyjnej 18 724 565,00 zł (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych), emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („Akcje Oferowane”) inwestorom, którzy podpisali umowy objęcia Akcji Oferowanych i dokonali wpłat na Akcje Oferowane zgodnie z zawartymi umowami objęcia Akcji Oferowanych.

Zastrzeżenie prawne:
Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych, jakim podlega OEX S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat jest publikowany w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania do ich nabycia lub objęcia, także w znaczeniu art. 53 ust. 1 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami, i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 tej ustawy.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu

Powrót