Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr: 24/2018 Data: 7.06.2018

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i  okresowe

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zwołanym na dzień 14 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że 7 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

  1. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
  2. Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

– które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne  na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA 2018.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.

W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2017 r. w kwocie 7 557 tys. zł. (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zgodny z tym wnioskiem, tj. przekazanie wskazanej kwoty w całości na kapitał zapasowy Spółki.

 Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu

Powrót