Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2017 r.

Raport bieżący nr: 20/2018 Data: 18.05.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja 2018 roku, podjął uchwałę stosownie do której zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2017 r., w kwocie 7 557 tys. zł. (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Powyższa rekomendacja Zarządu Spółki, zakładająca niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie
w całości zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, zostanie oceniona przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2017 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

Podpisano:
Robert Krasowski – członek zarządu
Rafał Stempniewicz – członek zarządu

Powrót