Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 8/2018 Data: 14.02.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Tomasz Słowiński, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 marca 2018 r., z chwilą rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na ten dzień.
Pan Tomasz Słowiński jako przyczynę rezygnacji podał zamiar ubiegania się o stanowisko członka zarządu Spółki OEX S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.0.133 t.j., z późn. zm.).

Podpisano:
Robert Krasowski – Członek Zarządu
Artur Wojtaszek – Członek Zarządu

Powrót