Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Rezygnacja członka zarządu

Raport bieżący nr: 5/2018 Data: 31.01.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym członek zarządu Spółki, Pan Tomasz Kwiecień, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2018 r. Pan Tomasz Kwiecień nie podał przyczyn rezygnacji. Jednocześnie Pan Tomasz Kwiecień zadeklarował gotowość do dalszego wspierania rozwoju grupy kapitałowej OEX S.A., w tym przez uczestnictwo w organach spółek z tej grupy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.0.133 t.j., z późn. zm.).

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót