Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr: 3/2019 Data: 25.01.2019

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą Warszawie (dalej: „OEX S.A.”, „Emitent”) określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 16.05.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14.11.2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 05.09.2019 r.
Raport roczny za 2018 r. – 10.04.2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 10.04.2019 r.
Działając zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 r.
Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki.
Wszelkie zmiany w zakresie terminów publikacja raportów okresowych Emitenta będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podpisano:
Robert Krasowski – Członek Zarządu,
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Powrót