Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 14 maja 2018 r.

Raport bieżący nr: 18/2018 Data: 14.05.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2018 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie wniesiono sprzeciwów do podejmowanych uchwał.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisano:
Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu

Powrót