Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr: 44/2018 Data: 26.09.2018

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki powziął wiadomość o wydaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwały Nr 996/2018 z 26 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, w której Zarząd GPW: (i) dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda („Akcje”) oraz (ii) postanowił wprowadzić Akcje z dniem 28 września 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 września 2018 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem PLTELL000023. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Krasowski – Członek Zarządu

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Powrót