Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii D przez Zarząd OEX

Raport bieżący nr: 22/2018 Data: 29.05.2018

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Zarząd OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuję, iż w dniu 29 maja 2018 r., na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz zmiany Statutu („Uchwała Emisyjna”), podjął uchwałę, zgodnie z którą:
(i) cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej („Akcje Oferowane”) została ustalona w wysokości 17,00 PLN (słownie: siedemnaście złotych) za jedną Akcje Oferowaną, oraz
(ii) ostateczna liczba Akcji Oferowanych, ustalona przez Zarząd w oparciu o rekomendację Ipopema Securities S.A., wynosi 1 101 445 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Akcji Oferowanych i obejmuje maksymalną ilość akcji serii D określoną w Uchwale Emisyjnej.
Zastrzeżenie prawne:
Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych, jakim podlega OEX S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat jest publikowany w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania do ich nabycia lub objęcia, także w znaczeniu art. 53 ust. 1 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami, i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 tej ustawy.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Robert Krasowski – Członek Zarządu
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Powrót