Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Warunkowa rejestracja akcji serii D w depozycie prowadzonym przez KDPW

Raport bieżący nr: 42/2018 Data: 20.09.2018

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki powziął wiadomość o wydaniu Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) z dnia 18 września 2018 roku w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.101.445 (jednego miliona stu jeden tysięcy czterystu czterdziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych kodem PLTELL000023 („Akcje”).

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone w/w kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Artur Wojtaszek – Członek Zarządu

Powrót