Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy OEX S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr: 27/2017 Data: 28.06.2017

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Podpisano:

Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót