Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyznaczonym dzień 5 marca 2018 r.

Raport bieżący nr: 10/2018 Data: 5.03.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyznaczonym dzień 5 marca 2018 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisano:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Powrót