Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr: 26/2018 Data: 18.06.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r. (dalej „ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Podpisy:
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu

Powrót