Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 49/2018 Data: 7.12.2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. Spółka otrzymała od Precordia Capital sp. z o. o. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a_ w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Słowiński

Artur Wojtaszek

Powrót