Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr: 21/2018 Data: 18.05.2018

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu:
1) informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 czerwca 2018 r.;
2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
Wskazane powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisano:

Robert Krasowski – członek zarządu
Rafał Stempniewicz – członek zarządu

Powrót