Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2017

w tys. zł.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
565 638
w tys. zł.
565 638
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
29 006
w tys. zł.
29 006
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
16 383
w tys. zł.
16 383
Zysk (netto) brutto
Zysk (netto) brutto
20 615
w tys. zł.
20 615
Aktywa razem
Aktywa razem
325 471
w tys. zł.
325 471
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
167 269
w tys. zł.
167 269
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
216 526
w tys. zł.
216 526
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
41 287
w tys. zł.
41 287
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
175 239
w tys. zł.
175 239
Kapitał własny
Kapitał własny
108 945
w tys. zł.
108 945
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 378
w tys. zł.
1 378
Liczba akcji na koniec okresu
Liczba akcji na koniec okresu
6 888 539
w tys. zł.
6 888 539