Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2005

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
127 709
w tys. zł
127 709
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
4 951
w tys. zł
4 951
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
4 297
w tys. zł
4 297
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
3 359
w tys. zł
3 359
Aktywa razem
Aktywa razem
62 937
w tys. zł
62 937
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
39 416
w tys. zł
39 416
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
1 256
w tys. zł
1 256
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
37 179
w tys. zł
37 179
Kapitał własny
Kapitał własny
23 521
w tys. zł
23 521
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 130
w tys. zł
1 130
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
5 650 000
w tys. zł
5 650 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
0
w tys. zł
0