Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2006

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
182 908
w tys. zł
182 908
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
6 614
w tys. zł
6 614
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
6 467
w tys. zł
6 467
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
5 001
w tys. zł
5 001
Aktywa razem
Aktywa razem
66 266
w tys. zł
66 266
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
37 744
w tys. zł
37 744
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
0
w tys. zł
0
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
37 037
w tys. zł
37 037
Kapitał własny
Kapitał własny
28 522
w tys. zł
28 522
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 130
w tys. zł
1 130
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
5 650 000
w tys. zł
5 650 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
0
w tys. zł
0