Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2007

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
244 496
w tys. zł
244 496
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
10 135
w tys. zł
10 135
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
9 534
w tys. zł
9 534
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
7 488
w tys. zł
7 488
Aktywa razem
Aktywa razem
111 630
w tys. zł
111 630
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
65 776
w tys. zł
65 776
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
0
w tys. zł
0
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
64 499
w tys. zł
64 499
Kapitał własny
Kapitał własny
45 854
w tys. zł
45 854
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 265
w tys. zł
1 265
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
6 325 000
w tys. zł
6 325 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
0
w tys. zł
0