Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2008

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
180 970
w tys. zł
180 970
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
7 651
w tys. zł
7 651
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
7 352
w tys. zł
7 352
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
5 650
w tys. zł
5 650
Aktywa razem
Aktywa razem
130 331
w tys. zł
130 331
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
81 305
w tys. zł
81 305
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
3 750
w tys. zł
3 750
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
75 204
w tys. zł
75 204
Kapitał własny
Kapitał własny
49 026
w tys. zł
49 026
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 265
w tys. zł
1 265
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
6 325 000
w tys. zł
6 325 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
0,5
w tys. zł
0,5