Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2009

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
277 403
w tys. zł
277 403
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
11 613
w tys. zł
11 613
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
9 354
w tys. zł
9 354
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
6 786
w tys. zł
6 786
Aktywa razem
Aktywa razem
151 003
w tys. zł
151 003
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
96 456
w tys. zł
96 456
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
6 855
w tys. zł
6 855
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
84 997
w tys. zł
84 997
Kapitał własny
Kapitał własny
54 547
w tys. zł
54 547
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 265
w tys. zł
1 265
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
6 325 000
w tys. zł
6 325 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
1,0
w tys. zł
1,0