Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2010

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
307 371
w tys. zł
307 371
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
12 336
w tys. zł
12 336
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
9 684
w tys. zł
9 684
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
7 117
w tys. zł
7 117
Aktywa razem
Aktywa razem
148 133
w tys. zł
148 133
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
81 592
w tys. zł
81 592
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
92 778
w tys. zł
92 778
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
6 051
w tys. zł
6 051
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
81 313
w tys. zł
81 313
Kapitał własny
Kapitał własny
55 354
w tys. zł
55 354
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 261 925
w tys. zł
1 261 925
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
6 309 623
w tys. zł
6 309 623
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł
0,80
w tys. zł
0,80