Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2011

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
287 668
w tys. zł
287 668
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
12 636
w tys. zł
12 636
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
11 917
w tys. zł
11 917
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
9 426
w tys. zł
9 426
Aktywa razem
Aktywa razem
144 731
w tys. zł
144 731
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
77 943
w tys. zł
77 943
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
84 999
w tys. zł
84 999
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
9 712
w tys. zł
9 712
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
75 288
w tys. zł
75 288
Kapitał własny
Kapitał własny
59 732
w tys. zł
59 732
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 262 000
w tys. zł
1 262 000
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
6 309 623
w tys. zł
6 309 623