Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2012

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
293 165
w tys. zł
293 165
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
12 541
w tys. zł
12 541
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
12 122
w tys. zł
12 122
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
9 316
w tys. zł
9 316
Aktywa razem
Aktywa razem
134 950
w tys. zł
134 950
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
68 757
w tys. zł
68 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
74 744
w tys. zł
74 744
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
9 133
w tys. zł
9 133
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
65 611
w tys. zł
65 611
Kapitał własny
Kapitał własny
60 206
w tys. zł
60 206
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 136 606
w tys. zł
1 136 606
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
5 678 030
w tys. zł
5 678 030