Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2013

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
263 865
w tys. zł
263 865
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
11 515
w tys. zł
11 515
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
10 901
w tys. zł
10 901
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
8 571
w tys. zł
8 571
Aktywa razem
Aktywa razem
122 823
w tys. zł
122 823
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
56 536
w tys. zł
56 536
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
67 098
w tys. zł
67 098
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
7 545
w tys. zł
7 545
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
59 553
w tys. zł
59 553
Kapitał własny
Kapitał własny
55 725
w tys. zł
55 725
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 022 169
w tys. zł
1 022 169
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
5 110 847
w tys. zł
5 110 847