Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2014

w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
248 632
w tys. zł
248 632
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
10 792
w tys. zł
10 792
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto
7 997
w tys. zł
7 997
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
6 031
w tys. zł
6 031
Aktywa razem
Aktywa razem
119 189
w tys. zł
119 189
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
54 258
w tys. zł
54 258
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
62 544
w tys. zł
62 544
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
7 382
w tys. zł
7 382
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
55 162
w tys. zł
55 162
Kapitał własny
Kapitał własny
56 645
w tys. zł
56 645
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 022
w tys. zł
1 022
Liczba akcji w sztukach
Liczba akcji w sztukach
5 110 847
w tys. zł
5 110 847