Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2015

w tys. zł.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
344 165
w tys. zł.
344 165
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
17 727
w tys. zł.
17 727
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
11 192
w tys. zł.
11 192
Zysk (netto) brutto
Zysk (netto) brutto
15 430
w tys. zł.
15 430
Aktywa razem
Aktywa razem
188 162
w tys. zł.
188 162
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
96 135
w tys. zł.
96 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
102 492
w tys. zł.
102 492
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
12 747
w tys. zł.
12 747
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
89 745
w tys. zł.
89 745
Kapitał własny
Kapitał własny
85 671
w tys. zł.
85 671
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 378
w tys. zł.
1 378
Średnio ważona liczba akcji
Średnio ważona liczba akcji
6 343 055
w tys. zł.
6 343 055