Informacje finansowe

Raport finansowy skonsolidowany za rok 2016

w tys. zł.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
399 754
w tys. zł.
399 754
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
20 955
w tys. zł.
20 955
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto
11 850
w tys. zł.
11 850
Zysk (netto) brutto
Zysk (netto) brutto
15 985
w tys. zł.
15 985
Aktywa razem
Aktywa razem
211 510
w tys. zł.
211 510
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe
111 059
w tys. zł.
111 059
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
118 701
w tys. zł.
118 701
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
14 781
w tys. zł.
14 781
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
103 920
w tys. zł.
103 920
Kapitał własny
Kapitał własny
92 809
w tys. zł.
92 809
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy
1 378
w tys. zł.
1 378
Liczba akcji na koniec okresu
Liczba akcji na koniec okresu
6 888 539
w tys. zł.
6 888 539