WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
9 czerwca 2006r.

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Sprawozdania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wnioskuZarządu co do podziału zysku.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.Coroczna zwięzła ocena sytuacji Spółki.

Pobierz pdf

Rekomendacja udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Pobierz pdf

Stanowisko Rady Nadzorczej co do aktualnego oświadczenia Zarządu w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Pobierz pdf

Stanowisko Rady Nadzorczej w przedmiocie propozycji zmian w Statucie Spółki.

Pobierz pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez WZA

Pobierz pdf