WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
11 czerwca 2007r.

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Pobierz pdf

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wnioskuZarządu co do podziału zysku.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.Coroczna zwięzła ocena sytuacji Spółki.

Pobierz pdf

Rekomendacja udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Pobierz pdf

Stanowisko Rady Nadzorczej co do aktualnego oświadczenia Zarządu w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Pobierz pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Pobierz pdf

Opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez WZA

Pobierz pdf