WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
29 czerwca 2009, godz. 14.00

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Tell S.A. za rok obrotowy 2008.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Tell S.A. za rok obrotowy 2008.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A. za rok obrotowy 2008.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Tell S.A.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Tell S.A. za rok obrotowy 2008.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Tell S.A. za rok obrotowy 2008.

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku.

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Tell S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez WZA

Pobierz pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
6 kwietnia 2009, godz. 14.00

Zwołanie WZA

Pobierz pdf

Projekty uchwał na WZA

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Uchwała Zarządu w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez WZA

Pobierz pdf