WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
26 kwietnia 2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na ZWZA

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Tell S.A. za rok obrotowy 2009.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Tell S.A.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Tell S.A za rok obrotowy 2009.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Tell S.A za rok obrotowy 2009.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A za rok obrotowy 2009.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Tell S.A za rok obrotowy 2009.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Tell S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na ZWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 26 kwietnia 2010 r.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez ZWZA wraz z wynikami głosowań

Pobierz pdf