WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
29 października 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 1 października 2012 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Pobierz pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
1 października 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 1 października 2012 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Pobierz pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
16 maja 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na ZWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na ZWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 16 maja 2012 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Tell S.A. za rok obrotowy 2011.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Tell S.A.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Tell S.A za rok obrotowy 2011.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Tell S.A za rok obrotowy 2011.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell S.A za rok obrotowy 2011.

Pobierz pdf

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Tell S.A za rok obrotowy 2011.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Pobierz pdf