WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
27 września 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 27 września 2013 r

Pobierz pdf

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza w oparciu o art.401 §1 k.s.h.

Pobierz pdf

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w związku ze zmianą porządku obrad NWZA.

Pobierz pdf

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej

Pobierz pdf

Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Pobierz pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
11 czerwca 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na ZWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na ZWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 11 czerwca 2013 r

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Tell S.A. za rok obrotowy 2012

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Tell S.A.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Tell S.A za rok obrotowy 2012.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Tell S.A za rok obrotowy 2012.

Pobierz pdf

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Tell S.A za rok obrotowy 2012.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Projekt uchwał zgłoszony przez Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Pobierz pdf