WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 17 listopada 2015 r

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Pobierz pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 września 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 września 2015 r

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Pobierz pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Projekty uchwał na ZWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na ZWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie corocznej oceny spółki

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Tell

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Tell za rok 2014

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Tell za rok 2014

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Tell dotyczącego podziału zysku za rok 2014

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu St. Górskiemu za rok 2014

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tell S.A. za rok. 2014

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu R. Krasowskiemu za rok 2014

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf