Aktualności


Grupa OEX opublikowała wyniki po III kwartałach 2022 roku.

OEX SA
9 listopada 2022

Grupa OEX w III kwartale 2022 roku kontynuowała wzrost wyników zarówno w ujęciu skonsolidowanym jak i we wszystkich segmentach operacyjnych. Przychody Grupy w okresie trzech kwartałów 2022 roku wyniosły 505,7 mln zł i były wyższe o 19,4% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 58,1 mln zł (41,0 mln zł wg. MSR 17) co stanowi wzrost o 41,9 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (58,2% wg. MSR 17).

Trzeci kwartał b.r. to kolejny okres w którym Grupa odnotowała znaczący wzrost EBITDA we wszystkich segmentach operacyjnych, przy czym największy wzrost jest udziałem segmentu Wsparcia sprzedaży. EBITDA tego segmentu (MSR 17) po trzech kwartałach br. jest o 78,3 %, wyższa niż w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a przychodowo stał się on największym segmentem w Grupie. – powiedział Jerzy Motz, Prezes Zarządu OEX SA

Przychody segmentu Wsparcia sprzedaży wyniosły 210,6 mln zł co stanowi wzrost o 42,5 %, natomiast EBITDA (wg. MSR 17) wyniosła 14,2 mln zł (tj. 28,1% sumy EBITDA wszystkich trzech segmentów operacyjnych Grupy).

Istotny wzrost wyników w tym segmencie, to przede wszystkim zasługa spółki OEX Cursor, która umacnia swoją wiodącą pozycję dostawcy usług wsparcia sprzedaży na polskim rynku. Spółka z sukcesem poszerza współpracę i ofertę usług dla dotychczasowych klientów a także pozyskuje nowych, będąc partnerem dla największych marek FMCG w Polsce.   – dodał Jerzy Motz

Segment Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej wygenerował po trzech kwartałach 20,8 mln zł zysku EBITDA co stanowi wzrost o 31,3 % i 42,8 % sumy EBITDA (wg. MSR 17) wszystkich trzech segmentów operacyjnych Grupy. Wzrosła także wartość osiągniętych przychodów o 8,6 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oraz liczba zawartych w punktach sprzedaży umów (o 8,3%) przy jednoczesnym, nieznacznym spadku średniej liczby sklepów (o 3,1%).

Segment eCommerce Services odnotował wzrost EBITDA (wg. MSR 17) o 43,5% do 13,6 mln zł., istotnie zwiększając rentowność.

Istotną pozycją w wyniku za trzy kwartały 2022 roku jest zysk jaki Grupa rozpoznała w związku ze sprzedażą wszystkich posiadanych akcji w spółce Divante S.A., a który wyniósł 93,9 mln zł.

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom OEX SA wyniósł w trzech kwartałach 2022 roku 96,4 mln zł wobec zysku osiągniętego w trzech kwartałach 2021 w wysokości 17,3 mln zł.

Grupa OEX zakończyła III kwartał 2022 w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej oraz z niskim zadłużeniem. Wskaźnik długu netto do EBITDA na 30 września 2022 ma wartość ujemną, co oznacza nadwyżkę gotówki nad długiem. Grupa wykazała saldo środków pieniężnych w kwocie ponad 105 mln zł.


Masz pytania?

Małgorzata Fischer
malgorzata.fischer@oex.pl
+48 663 500 200